Povratak na sve članke

Aktualnosti

PRIJAVA SAŽETAKA

Objavljeno:
24. travnja 2023.

Sažetci moraju biti na engleskom jeziku, s jasno naznačenim ciljevima, metodama, rezultatima i zaključcima. Sažetak se piše kao jedan odlomak u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, te bez naslova, autora i afilijacija ne smije prelaziti 300 riječi. Naslov se piše velikim slovima (osim latinskih imena taksona i sintaksona). Autori se bilježe inicijalima imena te prezimenom, bez akademskih titula. Brojevi u eksponentu označavaju različite afilijacije autora.

Molimo vas da podcrtate autora koji će na simpoziju predstaviti rad.
Na vrhu sažetka odaberite željeni način prezentacije (usmeno ili poster).
Prije slanja imenujte svoj sažetak u obliku “2HMS_Prezime_Ime”.

Sažetci se šalju na adresu info@mikroskopija.hr do zaključno 30. rujna 2023.

Rok za prihvaćanje sažetaka je 13. listopada 2023. Znanstveni odbor simpozija odgovoran je za recenziju sažetaka te, u dogovoru s autorom, može predložiti izmjenu predloženog načina izlaganja

Usmena izlaganja

Usmena izlaganja mogu biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Predavači imaju na raspolaganju 15 minuta za prezentacije i diskusiju. Prezentacije se moraju predati tehničkoj ekipi na USB memorijskom štapiću, barem 15 minuta prije početka sekcije u kojoj je Vaše predavanje. Prezentacija može biti u Microsoft Power Point-u ili u PDF-u.

Posteri

Dimenzije postera mogu biti najviše 120 cm visine i 90 cm širine.